40440, White On White Herringbone

European White On White Cotton 100 Thread Count